Blog

  • Data dodania: 17.05.2021
  • Autor wpisu: Zuzanna Kolecka
  • Tagi: działka, nieruchomość gruntowa, dokumenty planistyczne, zakup działki, MPZP, studium, WZ, biuro nieruchomości poznań
Zastanawiałeś się kiedyś nad kupnem działki? 🌳  A może jesteś w trakcie i nie wiesz jak zabrać się za analizę dokumentów związanych z zakupem? 📑

Chcielibyśmy przybliżyć Wam czym są podstawowe dokumenty, na które należy zwrócić uwagę oraz które niekiedy sprawiają kłopot.
Zainteresowani nabyciem nieruchomości gruntowej w pierwszej kolejności zadają sobie pytania:
- Jakie przeznaczenie ma teren?
- Czy można postawić na działce dom? 🏡  Jeśli tak, to o jakich parametrach?
- Jakie planowane są inwestycje w najbliższym sąsiedztwie? 🏗

Najłatwiej na te pytania znaleźć odpowiedzi w danej gminie, do której należy nasz przedmiot zainteresowania. Każda z gmin posiada na swojej stronie www dokumenty planistyczne. Podstawowymi dokumentami będą:
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- Decyzja o warunkach zabudowy.

Czym różnią się między sobą te dokumenty? 🤔 🧐

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy jest zapisem polityki przestrzennej prowadzonej na terenie danej gminy. Jest dokumentem obligatoryjnym, sporządzanym dla terenu całej gminy, składającym się z części tekstowej i graficznej. Zadaniem studium jest diagnoza stanu istniejącego w gminie na różnych płaszczyznach m.in. środowiskowej, społecznej, technicznej, kulturowej oraz wyznaczenie na tej podstawie kierunków zagospodarowania terenu, co wiąże się także z szeregiem innych wskazań wynikających z właściwości danego obszaru. Ustalenia zapisane w studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym studium, w odróżnieniu od planu, nie jest aktem prawa miejscowego (z tego wynika również, że plan miejscowy nie może powstać jeśli nie istnieje studium).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jest opracowaniem fakultatywnym, tzn. gminy nie mają obowiązku jego sporządzania. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego,
w związku z tym jego treść powinna być jednoznaczna w interpretacji. Podobnie jak studium, składa się z części opisowej i graficznej. Może być sporządzony dla obszaru całej gminy, choć w praktyce częściej wykonuje się plany dla mniejszych obszarów - np. obrębu czy osiedla, co jest łatwiejsze ze względów merytorycznych. Rozwiązania zaproponowane w planie mogą bowiem istotnie wpływać na przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz na wartość nieruchomości. To z kolei wiąże się z kosztami ponoszonymi przez gminę na skutek konieczności wypłacenia odszkodowań (gdy wartość terenu spadła) lub z wpływami (gdy wzrosła). Zgodnie z ustawą treść planu dzieli się na obowiązkową i fakultatywną. Jego projekt podlega konsultacjom społecznym, wymaga szeregu opinii
i uzgodnień, o których mówi ustawa.

Decyzja o warunkach zabudowy
jest to decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych.
Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Decyzja WZ jest bezterminowa. Po uchwaleniu planu miejscowego na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w decyzji nie są zgodne
z ustaleniami planu, decyzja WZ jest wygaszana z urzędu.
O decyzję o warunkach zabudowy należy się starać, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli nadal wydaje Ci się to skomplikowane, zachęcamy do kontaktu z naszymi Agentami, oni na pewno rozwieją wszystkie wątpliwości i chętnie pomogą! 🙂